Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα /

Αναγνώριση πτυχίων

Αναγνώριση από το Ελληνικό Κράτος

Oι απόφοιτοι του CITY College όλων των τμημάτων αποκτούν επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην αγορά εργασίας με τους αποφοίτους των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων και μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια. Η αναγνώριση αυτή αφορά τις πτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Σύμφωνα με διατάξεις που ψηφίστηκαν τον Οκτώβριο 2019, αρμόδιο όργανο για την απόκτηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), σε αντικατάσταση του ΣΑΕΠ. Το CITY College λειτουργεί ως Κολέγιο στην Ελλάδα.

 

Απoφάσεις Αναγνώρισης Πτυχιακών Τίτλων Σπουδών (Βachelor’s και Master's)
από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας)
για αποφοίτους του CITY College (μετά τον Οκτώβριο του 2019).

Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Bachelor's
Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Μαρκετίνγκ)
Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Bachelor's
Αγγλική Φιλολογία
 
Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Master's
Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις
Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Bachelor's
Ψυχολογία
 
Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Bachelor's
Ψυχολογία
 
Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Master's
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Bachelor's
Πληροφορική
 
Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας)
Executive MBA

 

Απoφάσεις Αναγνώρισης Πτυχιακών Τίτλων Σπουδών (Βachelor’s)
 του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
για αποφοίτους του CITY College

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 

Απoφάσεις Αναγνώρισης Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (Μasters)
 του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
για αποφοίτους του CITY College

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 

Πρόσληψη και εργασία στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα

Οι απόφοιτοι μπορούν να λάβουν μέρος σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή άλλων φορέων για τη διεκδίκηση θέσεων αναλόγως των προσόντων τους στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα.

 

Αναγνώριση πτυχίων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που ψηφίστηκαν τον Οκτώβριο 2019, οι απόφοιτοι του CITY College αναγνωρίζουν τα πτυχία τους κι αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων δημόσιων πανεπιστημίων. Έχουν σήμερα τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων και επομένως μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια. Η αναγνώριση αυτή αφορά τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Το CITY College λειτουργεί ως Κολέγιο στην Ελλάδα και έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο Κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση με αποτέλεσμα να μην γίνονται δεκτοί από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Αυτό ισχύει βέβαια μόνο για τα Ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, καθώς οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 'Ψυχολόγου' για τους αποφοίτους του Τμήματος Ψυχολογίας
Οι απόφοιτοι των πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Ψυχολογίας του CITY College αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία από το ΑΤΕΕΝ στην Ελλάδα. Έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην αγορά εργασίας με τους αποφοίτους των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων και μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.

Οι απόφοιτοι του πτυχιακού προγράμματος στην Ψυχολογία μπορούν να εργαστούν ως Ψυχολόγοι στην Ελλάδα. Αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία από το αρμόδιο όργανο, το ΑΤΕΕΝ και στη συνέχεια τους χορηγείται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου μετά από αίτηση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας.

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου
που εκδόθηκε σε απόφοιτο του Τμήματος Ψυχολογίας

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου που εκδόθηκε σε απόφοιτο του Τμήματος Ψυχολογίας του Διεθνούς Τμήματος CITY College

Οι απόφοιτοι που λαμβάνουν το πτυχίο στην Ψυχολογία - Bachelor in Psychology και στη συνέχεια προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο στο MA in Counselling Psychology with a Practicum ή στο MSc in Counselling Psychology (με επάρκεια πρακτικής άσκησης στον αντίστοιχο κλάδο) μπορούν να εγγραφούν στο Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας - HCPC και επισήμως να λάβουν τον τίτλο "Ψυχολόγος" (Practitioner Psychologist) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερες πληροφορίες

 

 

Αναγνώριση στην Ευρώπη και σε όλο το κόσμο

Το University of Sheffield είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Οι πτυχιούχοι του University of Sheffield απολαμβάνουν από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας την αναγνωρισιμότητα και το κύρος της υψηλής αξίας του πτυχίου τους καθώς το University of Sheffield συγκαταλέγεται κάθε χρόνο ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του CITY College, απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield, είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς που χορηγούνται στους φοιτητές των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου στη Βρετανία και αναγνωρίζονται διεθνώς.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα αναγνώρισης πτυχίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ευάγγελο Εργέν.
Τηλ.: 2310 275575
email: ergen@citycollege.sheffield.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα της αναγνώρισης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων

 

Πληροφορίες σχετικά με το Πτυχίο και τους επίσημοι τίτλους/πιστοποιητικά που χορηγούνται στους απόφοιτους

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει το CITY College, οι απόφοιτοι αποκτούν τους ακόλουθους τίτλους και πιστοποιητικά:

 

Το CITY College λειτουργεί ως Κολλέγιο στην Ελλάδα με την έγκριση και εποπτεία του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (νόμος 4093 (ΦΕΚ222/Α/12-11-2012) και νόμος 4111 (ΦΕΚ18/Α/25-01-2013)). Οι άδειες λειτουργίας και ίδρυσης του Κολλεγίου χορηγήθηκαν από το Υπουργείο και είναι αντίστοιχα οι υπ' αριθμ. 120780 / Δ6 και υπ' αριθμ. 76652/Δ6/30-6-2009.

 

επιστροφή
Αλλαγή των προτιμήσεων Cookies